<tbody id="84thj"></tbody>
  1. <progress id="84thj"></progress>

   汉语拼音字母与国际音标对照表

   声调

     一声阴平(55)、二声阳平(35)、三声上声(214)、四声去声(51)。

   声母表

   拼音字母

   国际音标

   拼音字母

   国际音标

   拼音字母

   国际音标

   b

     [b]

   g

      [k]

   s

      [s]

   p

     [b?]

   k

      [k?]

   zh

      [t?]

   m

     [m]

   h

      [x]

   ch

      [t??]

   f

     [f?]

   j

      [t?]

   sh

      [??]

   d

     [t]

   q

      [t??]

   r

      [?]

   t

     [t?]

   x

      [?]

   y

      [j]

   n

     [n]

   z

      [ts]

   w

      [w]

   l

     [l]

   c

      [ts?]

   v

      [v]

   单韵母表(以下韵母为单用或只跟在辅音后)  

   拼音字母

   国际音标

   拼音字母

   国际音标

   拼音字母

   国际音标

   a

     [?]

   e

      [?]

   u

      [u]

   o

     [o]

   i

      [i]

   ü

      [y]

   复韵母表

   拼音字母

   国际音标

   拼音字母

   国际音标

   拼音字母

   国际音标

   ai

   [ai]

   ing

   [i?]

   uai

   [uai]

   ei

   [ei]

   ia

   [ia]

   uiuei

   [uei]

   ao

   [ɑu]

   iao

   [iɑu]

   uan

   [uan]

   ou

   [ou]

   ian

   [iæn]

   uang

   [uɑ?]

   an

   [an]

   iang

   [iɑ?]

   unuen

   [u?n]

   en

   [?n]

   ie

   [i?]

   ueng

   [u??]

   in

   [in]

   iong

   [y?]

   üe

   [y?]

   ang

   [ɑ?]

   iou

   [iou]

   üan

   [yæn]

   eng

   [??]

   ua

   [uɑ]

   ün

   [yn]

   ong

   [u?]

   uo

   [uo]

   ng

   [?]

   注意事项:

     ① 汉语拼音有一些缩写形式,在转换时应特别引起注意,应恢复成完整形式。如:ui是uei的缩写,un是uen的缩写,ü在j、q、x和y后写作u。

     ② 儿化标记:?写在音节末尾,调值之前。

     ③ 元音严式音标记忆方法(只换其中对应的拼音字母)。

     a 的同一音位有5种:用[a]:aiania;用[?]:跟在辅音后或者单独使用;用[ɑ]:angianguangaoiaoua;用[æ]:ian及及yan;用[?]:儿化;

     o 的特殊标法:[u?]:ong;[y?]:iong;

     e 的同一音位有4种:用[?]:跟在辅音后或者单独使用;用[e]:eiui;用[?]:ieüe

       用[?]:enengunuenger

     i 的同一音位有3种:用[?]:跟在z、c、s后;用[?]:跟在zh、ch、sh、ri后;用[i]:跟在其它辅音后。

   本港台开奖直播记录-本港台开奖资料-本港台看开奖结果